Volební program

Email Tisk PDF

Vážení spoluobčané,

děkujeme Vám za důvěru v minulém volebním období 2010 – 2014, ve kterém pro Vás aktivně pracovali tito naši kandidáti:

M.Oplatek – první radní, předseda finančního výboru

H.Topinková – členka  infocentra

P.Buzek – člen komise životního prostředí

V.Sečkař – člen finančního výboru

I díky těmto a dalším našim kandidátům:

 1. Jste lépe informováni o dění v našem městysi a to s přispěním moderních informačních technologií
  • V minulém funkční období došlo mimo jiné zásluhou komise ICT, kterou vedl člen ODS pan Aleš Kárný k profesionalizaci správy počítačových sítí jak na Úřadě městyse, tak i v základní škole. Webové stránky městyse a jejich informační účinnost byly vícekrát oceněny ze strany nadřízených orgánů.
 2. Využíváte lepších služeb díky sloučení základní a mateřské školy
  • Našimi zastupiteli  intenzivně podporované sloučení mateřské a základní školy pod jedno vedení přinese výsledky zejména v dlouhodobém pohledu. Přesto už v posledních dvou letech se sloučení projevilo razantním čerpáním dříve nedostupných dotací.
 3. Vidíte výsledky vyššího rozpočtu městyse a většího objemu čerpaných dotací
  • Zejména díky systematické spolupráci finančního výboru, vedeného členem ODS panem Ing. Milanem Oplatkem s vedením městyse a s ostatními zastupiteli se podařilo nastavit jednodušší a rychlejší systém schvalování obecního rozpočtu a jednodušší a srozumitelnější sledování průběžných výdajů. Výsledkem je snížení poměru mandatorních výdajů vůči výdajům investičním. To v praxi znamená, že městys může z dostupných financí více vložit do výstavby infrastruktury a dlouhodobých projektů.
 4. Máme novou dominantu Pozořic – opravený Dělnický dům
  • Po dlouholetých diskusích a neschopnosti dohodnout se na budoucnosti Dělnického domu se současné zastupitelstvo shodlo na zahájení rekonstrukce objektu. Úzká spolupráce finančního výboru s vedením městyse umožnila zahájit rekonstrukci Dělnického domu formou opravy a zateplení venkovního pláště a střechy budovy a výměnou oken a dveří v objektu. Pozořice tím obnovily přirozenou  dominantu, za kterou se nyní nemusí sydět.
 5. Vaše děti využívají opravených budov ZŠ a MŠ; pohodlí Vašim dětem dává nově topení a sociální zařízení, radosti dětství si užívají na novém hřišti a jejich bezpečnost jsme zvýšili zpomalovacími pásy a novým dopravním značením.
  • Úzká spolupráce finančního výboru s vedením městyse a s ředitelem mateřské a základní školy bylo odstartováno čerpání dosud v historii městyse nevídaného objemu dotací (rekonstrukce MŠ a ZŠ, rekonstrukce Dělnického domu, rekonstrukce dětských hřišť a dalších).

Jak budeme v Pozořicích žít v budoucnu?

1. Zažijeme klid a pohodu s umísťováním dětí do školky. Její kapacita bude navýšena tak, aby pozořické děti nemusely navštěvovat školky v okolních vesnicích.

· V posledních letech soustavně roste počet rodičů, kteří potřebují nebo chtějí umístit své děti do mateřské školy. Navzdory zvýšení kapacity mateřské školy v minulých letech a několika alternativním dočasným řešením jako byla firemní školka a lesní školka bude potřeba počítat s dlouhodobějším systémovým řešením. Takové řešení, které nevyčerpá nepřiměřenou finanční částku z obecního rozpočtu, se rýsuje v úzkém propojení se základní školou. Toto řešení budeme iniciovat a maximálně podporovat.

2. Budeme se těšit z nově opraveného centra městyse. Bezpečné chodníky, opravené komunikace a parkoviště nám zpříjemní nejen pěší cestu Pozořicemi.

· Pokračováním v prosazování odpovědné rozpočtové politiky budeme vytvářet co největší objem finančních prostředků, které ve spojení s úvěrovými zdroji použijeme na investiční projekty. Za prioritní investice následujícího funkčního období považujeme ty, které přímo navazují na dlouho očekávanou rekonstrukci státní silnice, procházející Pozořicemi. Jedná se zejména o rekonstrukci centra městyse (V Zámku a Na Městečku) a maximální urychlení výstavby chybějících chodníků jak v centru městyse, tak v klíčových ulicích, jako jsou ul.Nová, Úvoz, Hostěnická a Holubická.

3. Uvidíte pokračující rekonstrukci Dělnického domu. Ten se stane reprezentativním centrem mnoha kulturních akcí; v prostorách, které budou více vyhovovat potřebám úspěšné obce.

· V minulém funkčním období bylo po dlouholetých diskusích rozhodnuto o dalším osudu Dělnického domu a to o jeho zachování a postupné rekonstrukci. Prvním krokem byla oprava a zateplení fasády, výměna  oken, dveří a oprava střechy. V následujícím funkčním období budeme prosazovat takové kroky, které povedou k dokončení rekonstrukce objektu  a zajistí jeho oživení a maximálně hospodárné a pro obyvatele městyse prospěšné využití.

4. Zažijeme přerod v otázce bezpečnosti v městysi. Práce dlouhodobě nefungující obecní policie bude reorganizována. Razantní nárůst bezpečnosti pocítíte díky prohloubení spolupráce se státní policií, osvětleným přechodům pro chodce, detektorům rychlosti, novým chodníkům. Tyto a další bezpečnostní prvky posílí Vaši bezpečnost především v problematických lokalitách Hostěnická, Úvoz, Holubická, Nová a dalších.

· Obecní policie, která byla v Pozořicích zřízena v polovině 90.let minulého století, se stala jednak vlivem změn v zákonech (pokles pravomocí obecní policie), jednak změnou situace v městysi (např.dnes již v původním rozsahu nefungující diskotéka na zámku aj.) v současné podobě a rozsahu neudržitelná. Budeme prosazovat takovou reorganizaci bezpečnosti v obci, která ve svém důsledku zajistí potřeby obyvatel za nižších nákladů, než dosud. Cestou bude využití dostupných technických řešení pro úpravu silničního provozu, rozšíření spolupráce s Policií ČR a nahrazení institutu obecních strážníků funkcí inspektora bezpečnosti. Uspořené prostředky z obecního rozpočtu budeme směřovat jednoznačně do financování investičních projektů.

5. Budeme žít v Pozořicích, které si budou uchovávat svůj vesnický ráz. Nezažijeme skokové a necitlivé navyšování počtu obyvatel. Nová zástavba bude plánovaná tak, aby Pozořice stále byly poklidným a malebným místem pro život.

· Podle platného územního plánu, schváleného orgány obce před 8 lety, jsou v Pozořicích a přilehlém okolí vytýčena poměrně rozsáhlá území, na kterých je možné v budoucnu rozvíjet zejména občanskou výstavbu. Budeme zastávat takové postoje, které umožní zdravý rozvoj městyse a přiměřený růst obyvatel tak, aby současná infrastruktura (škola, mateřská škola, obslužnost apod.) nevyžadovala razantní rozšiřování. Nebudeme podporovat rozsáhlá satelitní městečka, ale různorodou, v menších celcích realizovanou občanskou zástavbu. Budeme prosazovat postupný růst počtu obyvatel tak, aby  v roce 2025 nepřesáhl 2600 obyvatel.

6. Budeme prosazovat realizaci v minulosti několikrát zamítnutého školního sportoviště. Budeme maximálně přihlížet k odbornému názoru vedení školy na jeho podobu.

· S potřebou vybudovat školní venkovní sportoviště se městys potýká již více, jak 10 let. Fotbalové hřiště, které leží v sousedství školy, nemůže splnit potřebu běžeckých disciplín, skoků do dálky a výšky ani různých alternativních míčových her. Všem je jasné, že takové sportoviště u školy chybí. To, na čem se nebylo v minulosti zastupitelstvo schopno opakovaně dohodnout, je rozsah a umístění sportoviště  a z toho vyplývající objem financí. Budeme podporovat sportoviště, umístěné v části školní zahrady, nikoliv na jiných přilehlých pozemcích a budeme maximálně přihlížet k odbornému stanovisku vedení školy.

Pojďme společně rozvíjet Pozořice takovým směrem, aby byly moderním městysem s veškerou vybaveností a přitom zůstaly vesnicí přátelskou k lidem a životnímu prostředí.

DEJTE NÁM ŠANCI POKRAČOVAT !